Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Foto:Jens Reiterer

”Det krävs en ny folkrörelse för framtidens samhälle och boende”

Det behövs helt nya grepp och ny kompetens för att lösa bostadskrisen. Nordbyggs rundabordssamtal hösten 2016 genererade både konkreta idéer för nuläget och visioner för framtiden.

Nordbyggs senaste rundabordssamtal fördes med utgångspunkt från läget hösten 2016 och med sikte på 2018. Det är året då nästa upplaga av Nordbygg äger rum, liksom valet till riksdag, landsting och kommuner.

I denna framtidsspaning medverkade tre medlemmar i Nordbyggs expertpanel: Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef i Upplands Väsby, Tommy Lenberg, VD på Byggherrarna samt Lisa Deurell, arkitekt och debattör.  (Lyssna till samtalet här)

Komplexitet

Samtalet leddes av Nordbyggs projektchef Peter Söderberg och kom att kretsa mycket kring bostadskrisen. Här konstaterade deltagarna att denna förtonande fråga hänger tätt samman med finansiering, regelsystem och hållbar stadsplanering – inklusive infrastruktur och trafiksystem.

– Frågan är mycket komplex, men handlar i slutänden om vilka livsmiljöer vi vill skapa för framtiden och för våra barn, menade Tommy Lenberg.

– Det är det perspektivet vi måste försöka lyfta och få allmänheten att engagera sig i frågan och ställa krav på de politiska beslut som krävs för att få fram lösningar på bostadskrisen, sa Lisa Deurell.
Fredrik Drotte delade dessa uppfattningar och samtalet pekade på ett behov av en folkrörelse för framtidens samhälle och boende.

Krav från civilsamhället


– Vi har idag en helt viljelös regering vad gäller bostadsfrågan och det finns inget intresse från andra riksdagspartier heller. Vi i branschen måste fortsätta att lyfta frågan men jag tror att det behövs tydliga krav från civilsamhället för att politiken ska börja agera, sa Lisa Deurell.

– Vi planerar inslag om framtidens livsmiljöer och en byggpolitisk debatt på Nordbygg 2018. Mässan äger ju rum i april 2018, ett knappt halvår innan valet. Men redan under Samhällsbyggarenen i Almedalen 2017 kommer aktörer i branschen att lyfta samhällsbyggnadsfrågor med sikte på valet, berättade Peter Söderberg.

Använda befintliga beståndet

Fredrik Drotte framhöll att lösningen på bostadskrisen inte enbart handlar om nyproduktion.

– En stor del av lösningen ligger i att hitta nya innovativa sätt att bättre använda det befintliga beståndet.

Ett exempel är Sollentunahems projekt där villaägare via kommunen upplåter delar av sina bostäder till flyktingar som fått uppehållstillstånd.

– För att klara bostadskrisen behöver vi både mer arbetskraft till nybyggnation och renovering, men även helt ny kompetens för att hantera utvecklingen som sker inom digitalisering, menade Tommy Lenberg, och fortsatte:

– För att locka fler och även nya kompetenser till samhällsbyggnadssektorn måste vi dels visa upp hur spännande vår bransch är, dels hitta helt nya lösningar för snabbutbildningar. Vi kan inte vänta på att det ordinarie utbildningsystemet ska leverera arbetskraften.

Samarbete över gränser

För att effektivisera och utveckla byggprocessen pekade deltagarna på möjligheter att utveckla nya typer av och gränsöverskridande samarbeten. Certifierade arkitekter skulle till exempel kunna ta över kommuners bygglovshantering och auktoriserade byggherrar kunde själva få ta ansvar för delar av planeringsprocessen under kommunal översyn.

Kommuner skulle också kunna gå samman och ha gemensamma kontor för stadsplanering för att bli mer kreativa och attraktiva arbetsplatser, föreslog Fredrik Drotte.

– Vi behöver mer resurser och ökad konkurrens. Att försöka locka hit fler utländska aktörer kan vara en del av lösningen, sa Tommy Lenberg.

Hållbarhet

Hållbarhetsperspektivet på planering och byggande togs också upp under samtalet.

– Om vi ser till att skapa socialt och ekologiskt hållbara städer, så kommer den ekonomiska hållbarheten på köpet, menade Fredrik Drotte som pekade på behovet av ytterligare utvecklad medborgardialog.

 Social hållbarhet är att alla ska kunna bo kvar i sina bostäder även efter renoveringar. Nu ska en halv miljonbostäder i miljonprogramsområdena renoveras, det är ett problem som måste lösas, menade Lisa Deurell.

Välja standard

Att unga och ekonomiskt svaga grupper har svårt att ha råd med boenden i dagens Sverige, beror enligt deltagarna i samhället på regelsystem, finansiering och riskfördelning.

– Regelverken ställer höga krav på standarden i våra bostäder. Det borde bli möjligt att renovera och bygga nya bostäder där individen får bestämma mer om standarden och därmed kostnaden, ansåg Tommy Lenberg och fortsatte:

– Eftersom det är samhället som tjänar på att fler äldre kan bo kvar hemma med viss anpassad standard, så kanske det också är samhället som ska ta kostnaden för att bostäder utrustats på detta vis – inte en yngre som köper eller hyr bostaden.

Värdeutveckling och risk

Fredrik Drotte tycket även att vi borde titta närmare på kreativa modeller för värdeutveckling och riskhantering vad gäller bostäder:

– Ska en enskild boende behöva stå risken för sjunkande bostadsvärde då politiken plötsligt ändrar förutsättningar för infrastruktur och trafiksystem? Hur kan boende få fördelar - till exempel skattemässigt - om de bidrar till en bättre offentlig miljö kring bostaden?

Förtäta – men var?

Vad gäller utformningen av samhällen, såg Lisa Deurell en risk i lovsången till förtätning:

– Men det finns bra möjligheter att förtäta i våra villaområden utan att få negativa effekter.

Här kan antalet byggrätter ökas på i detaljplanerna, menade Lisa Deurell som skrivit en rapport om just denna möjlighet.

Planering, effektivisering, digitalisering

Deltagarna i samtalet menade att lösningen för att snabbare få fram fler bra bostäder och skapa bättre bebyggelse, främst ligger i ett smartare planeringsarbete.

– Men det finns även möjligheter till ytterligare effektiviseringar genom fortsatt industrialisering i processen och fortsatt digitalisering tvärs igenom hela samhällsbyggnadsprocessen, framhöll Tommy Lenberg.


Lyssna på spaningspatrullens rundbordssamtal (klicka på bilden)